Što je Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju?

  • Zgovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećeg (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.
  • Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, temeljem toga ugovora te stvari ili ta prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja.
  • Kada je riječ o ugovoru o doživotnom uzdržavanju, tada je davatelj zdržavanja obvezan uzdržavati primatelja uzdržavanja (ili neku treću sobu), ali predaja imovine, koja mu pripada za davanje uzdržavanja, odgođena je do smrti primatelja uzdržavanja. Davatelj uzdržavanja može svoje pravo iz ugovora upisati u zemljišnoj knjizi.
  • Naprotiv, kad je riječ o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, tada se predaja nekretnina, koje su predmet ugovora (i drugih stvari) davatelju uzdržavanja, ne odgađa do smrti primatelja uzdržavanja, već pripada davatelju uzdržavanja (odmah) nakon sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Stoga je i vrsta upisa u zemljišnu knjigu drugačija.