STATUT ZAKLADE

Na  temelju članka 13. Zakona o zakladama i fundacijama (NN 36/95 i 64/01), upravitelj Zaklade „Zajednički put“ Vladimir Lokmer, dip. iur.,  predlaže na odobrenje Središnjem uredu za upravu, dana 31. kolovoza 2009.,

 

 

 

 

S T A T U T

ZAKLADE „ZAJEDNIČKI PUT

PROČIŠĆENI TEKST

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

 

Ovaj statut sadrži: ime, sjedište i simbol Zaklade „ Zajednički put“(u daljnjem tekstu: Zaklada),  podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade, odredbe o svrsi osnivanja Zaklade, uporabi njezinih prihoda, odnosno o krugu osoba koje se Zakladom  potpomažu, o načinu na koji se odobravaju sredstva potpore, odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja Zaklade, odredbe o postupku za njihovo imenovanje i razrješenje, o odgovornosti za rad njihovih  članova, odredbe o donošenju odluka te o objavi tih odluka, odredbe o ovlastima zakladnih tjela i o njihovu pravu  na nagradu za posao koji obavljaju, te na naknadu troškova, odredbe o podnošenju izvješća o radu Zaklade, odredbe o pravnim poslovima  za obavljanje kojih je potrebna suglasnost  mjerodavnih tjela, odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

 

 

Članak 2.

 

 

Ime Zaklade glasi: Zaklada „Zajednički put“.

Simbol Zaklade  je šestinski kišobran.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

Osnivač Zaklade je grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Zakladnik).

 

 

Članak 3.

 

 

Zaklada je osnovana Odlukom o osnivanju Zaklade Grada Zagreba „ Zajednički put“  Gradske skupštine Grada Zagreba  (Službeni Glasnik Grada Zagreba 6/05 i 16/06).

Središnji državni ured za upravu odobrio je Rješenjem KLASA: UP/I-230-01/06-01/0007, URBROJ: 515-03/5-06-5 od 18. travnja 2006., osnivanje i odredio upis

Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 95).

Zaklada je pravna osoba a danom upisa u Zakladni registar stekla je svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

 

 

Zaklada ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji je obodno ispisan punim imenom Zaklade, na hrvatskom i engleskom jeziku, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade.

Pečat čuva upravitelj Zaklade.

Pečatom su ovlašteni koristiti se upravitelj Zaklade i predsjednik Upravnog odbora i osobe koje pisano ovlasti upravitelj.

 

 

 

 

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM  POTPOMAŽU

 

 

 

Članak 5.

Svrha Zaklade je pomoć osobama starije  životne dobi Grada Zagreba i to:

–      sprečavanje zlouporabe korištenja imovine osoba starije životne dobi;

–      osiguravanje i finanaciranje uslužnih i socijalnih servisa;

–      različiti oblici skrbi za osobe starije životne dobi;

–      briga o zdravlju osoba starije životne dobi;

–      kultura i socijalna skrb za potrebe osoba starije životne dobi;

–      izgradnja objekata za smještaj i stanovanje osoba starije životne dobi.

 

 

 

III. IMOVINA ZAKLADE

 

 

 

Članak 6.

 

 

Osnovnu imovinu Zaklade  čini imovina u trenutku njezina osnivanja, a koja se sastoji od novčanih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 (milijun) kuna.

Vrijednost imovine  navedene u stavku 1. ovoga članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove u svezi s osnivanjem i radom zaklada, ako je to u iznimnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarivanja svrhe zaklade.

Osim imovine navedene u st. 1 ovoga članka, sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama Zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, unošenjem imovine članova, organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, izrada i prodaja prigodnih tiskovina), te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno odredbama Zakona o zakladama i fundacijama.

Imovina Zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana .

 

 

 

Članak 7.

 

Zakladnik se obvezao da će godišnje, do 1. ožujka  svake godine, u korist Zaklade  uplatiti iznos od najmanje 2.500.000,00 (dva milijuna i pet stotina tisuća) kuna.

 

 

 

 

IV. FINANCIRANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA ZAKLADE

 

 

 

Članak 8.

 

Zaklada se financira:

–     sredstvima iz proračuna Grada Zagreba;

–      novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba osoba (darovi, pokroviteljstva i sl.);

–      organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema, znački, i sl.);

–      doniranjem pokretne i nepokretne imovine – ostavine;

–      iz drugih izvora.

 

 

Članak 9.

 

Sredstva Zaklade koristit će se sukladno odluci Upravnog odbora Zaklade,u visini do 1.000.000,00 kn, iznad 1.000.000.00 prema prethodnoj suglasnosti gradonačelnika i odnosi se na aktivnosti iz članka 5. ovoga Statuta kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

 

 

V. ČLANSTVO U ZAKLADI

 

 

 

Članak 10.

 

Članstvo u Zakladi može biti počasno i podupiruće.

Počasnim članom postaje se odlukom Upravnog odbora Zaklade.

Zakladi mogu pristupiti, kao članovi podupiratelji, pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje, potpisom pristupnice, preuzmu prava i obveze utvrđene osnivačkim aktom, ovim Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i, do 1. ožujka  tekuće godine, u korist Zaklade uplatiti:

a)     pravne osobe najmanje 10.000,00 (deset tisuća) kuna:

b)    fizičke osobe  najmanje 1.000,00 (tisuću) kuna;

c)     klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje  5.000,00 (pet tisuća) kuna.

 

 

Članak 11.

 

Odluku o prestanku članstva donosi  Upravni odbor Zaklade.

Članovi podupiratelji nemaju pravo sudjelovati u podjeli stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

 

 

 

VI. TIJELA ZAKLADE

 

 

Članak 12.

 

Tijela Zaklade su:

 

  1. Upravni odbor
  2. Upravitelj Zaklade

 

Članovi zakladnih tijela iz stavka 1. ovoga članka moraju poslove Zaklade voditi savijesno, u skladu s odredbama zakona,  ovoga statuta, drugih propisa i općih akata Zaklade.

 

 

Članak 13.

 

  1. Upravni odbor  

 

Upravni  odbor ima predsjednika i četiri (4)  članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Gradonačelnik Grada Zagreba.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a ista osoba  može biti ponovno imenovana za člana Upravnog odbora.

U slučaju ostavke, smrti, trajnije nesposobnosti za rad ili razrješenja člana Upravnog odbora, Upravni odbor predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba imenovanje novog člana u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva.

Mandat novo imenovanog člana  Upravnog odbora traje do isteka mandata redovno imenovanih članova odbora.

Upravni odbor Zaklade:

–      donosi statut, izmjene i dopune ovog statuta, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika  Grada Zagreba, a po odobrenju tijela državne uprave nadležnog za poslove u svezi s osnivanjem i radom;

–      donosi godišnji program rada Zaklade;

–      donosi pravilnik o radu kojim će se urediti pravo i visina naknade troškova i nagrade za rad zakladnih tijela, uz odobrenje tijela državne uprave nadležnog za poslove u vezi s osnivanjem i radom zaklada;

–      donosi druge opće akte Zaklade, ako ovim Statutom nije drugačije određeno;

–      predlaže Zakladniku  kriterije za korištenje sredstava Zaklade;

–      imenuje i razrješava upravitelja Zaklade, uz prethodnu suglasnost  Gradonačelnika Grada Zagreba;

–      upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade;

–      utvrđuje godišnji financijski plan  prihoda i rashoda Zaklade uz suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba;

–      donosi godišnji program rada Zaklade;

–      upravlja imovinom Zaklade;

–      odlučuje o korištenju imovine Zaklade, do 1.000.000,00  kn a za više od toga iznosa uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika  Grada Zagreba;

–      podnosi izvješće o radu Zaklade, jednom godišnje, Gradskoj skupštini Grada Zagreba;

–      obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima te općim aktima zaklade.

 

 

Članak 14.

 

Upravni odbor i svaki njegov član zasebno  odgovaraju za svoj rad Zakladniku.

Rad članova Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti poslovnikom o radu.

 

 

 

Članak 15.

 

Sjednica Upravnog odbora Zaklade može se održati ako je istoj nazočna većina članova  Upravnog odbora Zaklade, a pravovaljane odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora Zaklade.

 

 

Članak 16.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba može opozvati članove Upravnog odbora  zbog, neizvršavanja povjerenih im obveza, trajnije nesposobnosti za rad, zbog djelovanja suprotnih svrsi Zaklade i zbog neopravdanih učestalih izostanaka sa sjednica Upravnog odbora.

 

 

   2.Upravitelj Zaklade

 

 

Članak 17.

 

Upravitelj Zaklade upravlja i zastupa Zakladu i odgovara za njezino poslovanje.

Upravitelj Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor Zaklade, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba, na vrijeme od četiri ( 4 ) godine.

Upravni odor dužan je prije isteka mandata upravitelja Zaklade, zatražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba za imenovanje novog upravitelja Zaklade.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za upravitelja.

Upravitelj Zaklade dužan je osobito:

–      preuzeti i prikupljati imovinu Zaklade;

–      predložiti Upravnom odboru godišnji financijski plan prihoda i rashoda  Zaklade;

–      predložiti Upravnom odboru godišnji program rada Zaklade;

–      podnosti izvješća Upravnom odboru o stanju, poslovima i financijskom planu Zaklade;

–      voditi poslovanje Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora;

–      provoditi odluke Upravnog odbora;

–      sastavljati izvještaje Upravnom odboru;

–      pripremati sve odluke koje donosi Upravni odbor;

–      podnositi izvješće o radu Zaklade, jednom godišnje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;

–      podnositi izvješća o radu Zaklade i položiti račun Zakladniku, tijelu državne uprave nadležnom za poslove u svezi s osnivanjem i radom zaklada, tijelima državne uprave nadležnima za poslove financija i tijelu nadležnog državnog ureda za reviziju o imovinskom i financijskom stanju Zaklade.

 

 

Članak 18.

 

Nepokretna imovina unijeta u Zakladu kao njezina glavnica ili kupljena od kamata radi ostvarivanja svrhe  Zaklade i uvećanja njezine financijske podloge, ne smije se otuđiti        ( prodati, zamjeniti ) na štetu već ostvarene financijske podlage i svrhe glavnice.

Za poslove kojima se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine i posebno vrijedne pokretnine koje čine imovinu Zaklade upravitelj je dužan prethodno pribaviti suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove u svezi s osnivanjem i radom zaklada.

 

 

Članak 19

 

 

Upravitelj Zaklade može drugoj osobi dati pisanu punomoć da zastupa i poduzima pravne radnje za Zakladu pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama parničnog ili upravnog postupka koji se odnose na davanje punomoći.

 

 

Članak 20.

 

Upravitelj Zaklade može biti razrješen i prije vremena za koje je imenovan.

Upravni odbor Zaklade razrješit će upravitelja  Zaklade i prije  isteka vremena na koje je imenovan:

–      na vlastiti zahtjev;

–      radi trajnije nesposobnosti za rad;

–      ako postupa suprotno zakonu, Statutu ili drugim općim aktima Zaklade;

–      ako neosnovano ne izvršava odluke  tijela Zaklade ili postupa protivno njima;

–      ako upravitelj svojim nesavjesnim radom ili nepravilnim radom prouzroči Zakladi veću štetu ili nesavjesno  obavlja svoju dužnost tako da nastanu ili mogu nastati, veće smetnje u obavljanju svrhe Zaklade;

–      ako upravitelj svojim neprihvatljivim ponašanjem  šteti ugledu Zaklade.

 

Upravni odbor u slučaju stavka 2. ovoga članka imenovat će vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade.

 

 

Članak 21.

 

Prije donošenja odluke o razrješenju, upravitelju se daje mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

 

 

Članak 22.

 

Upravni je odbor dužan, 30 (trideset) dana od dana razrješenja upravitelja Zaklade iz članka 20. ovoga Statuta, zatražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika  Grada Zagreba za imenovanje novog upravitelja zaklade.

 

 

  1. Pravo na nagradu i naknadu troškova tijela Zaklade

 

 

Članak 23.

 

 

Rad u Zakladi je u pravilu počastan, dobrovoljan i nenaplatan.

Upravitelj Zaklade i članovi Upravnog odbora  imaju pravo iz prihoda Zaklade na:

–      primjerenu nagradu za svoj rad koja ne smije utjecati na ostvarivanje svrhe Zaklade;

–      na nagradu prijeko potrebnih troškova.

 

 

     4. Odgovornost za rad

 

 

Članak 24.

 

 

Članovi Upravnog odbora i upravitelj Zaklade gospodare imovinom Zaklade pažnjom dobrog domaćina.

Članovi Upravnog odbora i upravitelj Zaklade za svoj rad odgovaraju Zakladniku.

 

   5. Stručna služba

 

 

Članak 25.

 

 

Zaklada može imati stručnu službu radi obavljanja administrativnih i stručnih poslova, ako potrebe i prihodi Zaklade to odobravaju.

Odluke o potrebi ustrojavanja stručne službe i zapošljavanju djelatnika donosi Upravni odbor .

 

 

 

VII. STATUT I DRUGI AKTI

 

 

Članak 26.

 

 

Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi akti moraju  biti u skladu sa  Statutom.

Statut se donosi i stupa na snagu na način propisan zakonom i ovim Statutom.

Statut će biti objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade i na drugi prikladan način, a izmjene i dopune na Zakonom propisani način.

 

 

Članak 27.

 

 

Odluke Tijela Zaklade objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade i na drugi prikladan način.

 

 

 

 

VIII. PRESTANAK ZAKLADE

 

 

 

Članak 28.

 

 

Zaklada prestaje na način i po postupku propisanim Zakonom. U  slučaju postupka  likvidacije primjenjuju se odgovarajući  propisi o likvidaciji javnog trgovačkog  društva.

Nad Zakladom se može provesti stečaj  u skladu s propisima o stečaju.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku.

 

 

 

 

 

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 29.

 

 

Tijela Zaklade i njihove članove prvi će puta, na prijedlog upravitelja, postaviti nadležno tijelo državne uprave.

Mandat članova iz stavka 1. ovoga članka prestaje protekom 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

 

 

Članak 30.

 

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kad ga odobri tijelo državne uprave nadležno za poslove u vezi s osnivanjem i radom zaklada.

Statut se objavljuje na oglasnoj ploči Zaklade i na drugi  prikladan način.

 

 

 

 

UPRAVITELJICA ZAKLADE

 

 

Ines Vrban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Zagreba na sjednici 216., dana 10. travnja 2008. dalo prethodnu suglasnost  na Statut Zaklade ( Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Zaklade „Zajednički put“, KLASA: 550-01/08-04/1, URBROJ: 215-03/-02/1-08-2  od 10. travnja 2008. ).