Arhiva kategorije: EUROPA ZA GRAĐANE

Izgradnja mostova između starijih građana i studenata u brizi za starije u EU

Ime projekta: „Izgradnja mostova između starijih građana i studenata u brizi za starije u EU“
Program: Europa za građane 2007.-2013.
Trajanje projekta: 1.1.2014.-31.12.2015.

Website: www.ipahew.net
Publikacija: “Europske priče o starenju: učimo jedni od drugih”

Partneri na projektu:

Sopimustekstin_logot-300x39eu_flag_europe_for_citizens_en

1. Lokalna vlada Županije Baranya, Mađarska
2. Regija Cluj, Ured za socijalnu pomoć i zaštitu djece, Rumunjska
3. Kaunas, Litva
4. Regija Olomouc Region, Češka
5. Regionalno vijeće Päijät-Häme, Finska (organizator prve konferencije)
6. Regija Rems-Murr-Kreis, Njemačka
7. Regionalni centar za socijalnu politiku, Šleska, Poljska (organizator treće konferencije)
8. Općina Talsi, Latvija (organizator druge konferencije)
9. Vojvodina, Srbija
10. Zadarska županija, Hrvatska

Preuzmite tablicu sa glavnim informacijama o  projektu: project information template – hrvatski

Ova europska mreža stručnjaka u području skrbi za starije iz 10 zemalja promiče vrijednosti, prava i mogućnosti starijih građana Europske unije. Stručnjaci, političari, istraživači i studenti iz područja skrbi za starije, kao i djelatnici iz obrazovnog sektora, ali i stariji građani i članovi njihovih obitelji, školarci i lokalni i regionalni političari, te državnici i političari na razini EU, okupili su se na konferencijama čija je horizontalna tema bila poboljšanje suradnje između obrazovnog sektora, istraživanja i rada. Pažnja je bila usmjerena na prioritete Europske godine građana 2013.

Tri specifične teme konferencija odražavaju prioritete:

Prva konferencija, održana od 12. svibnja 2014. do 15. svibnja 2014. u Päijät-Hämeu (Finska) nosila je naslov „Rehabilitacija i održavanje svakodnevne fizičke aktivnosti starijih osoba“. Na ovoj konferenciji bilo je 107 sudionika (43 sudionika iz drugih zemalja i 64 sudionika iz zemlje domaćina).

Druga konferencija, održana od 15. rujna 2014. do 18. rujna 2014. u Talsiju (Latvija) nosila je naslov „Interakcija između generacija – izgradnja mostova između generacija“. Na ovoj konferenciji bilo je 98 sudionika (46 sudionika iz drugih zemalja i 52 sudionika iz zemlje domaćina).

Treća konferencija održana je od 11. svibnja 2015. do 14. svibnja 2015. u Šleskoj (Poljska), s temom „Usamljenost i depresija kod starijih osoba“. Na ovoj konferenciji bilo je 92 sudionika (41 sudionik iz drugih zemalja i 51 sudionik iz zemlje domaćina).

Sve konferencije doprinjele su socijalnoj koheziji i poticanju mladih ljudi i studenata na rad u sektoru skrbi za starije jer je u Europskoj uniji nezaposlenost među mladima iznimno velika. Više starijih građana uključilo se u demokratski život Europske unije kroz interaktivne panel rasprave s kandidatima za Europski parlament i lokalnim i regionalnim političarima. Isto tako, sudjelovali su u aktivnostima na konferenciji i na Danima Europe. Radna praksa i sudjelovanje građana moraju biti početne točke u izgradnji nove Europe u skrbi za starije, u suradnji s obrazovnim sektorom, a bez dodatne institucionalizacije. Mreža je također u ovom projektu doprinjela razvoju budućeg obrazovanja u području skrbi za starije. Regije koje su sudjelovale na konferencijama podijelile su svoje najbolje prakse u obliku priča koje su objavljene u publikaciji i koje se mogu iskoristiti.

Za vrijeme tih konferencija organizirali smo brojne događaje: predavanja stručnjaka, posjete institucijama, panel rasprave, rasprave u malim skupinama i neformalne razgovore. Koristeći tu jedinstvenu mrežu i ono što predstavljaju sve zemlje i sektori koji sudjeluju, imali smo priliku čuti i vidjeti primjere dobre prakse, sudjelovanja građana i nove metode, značajne za promišljanje o sadašnjim, ali i budućim koracima koje je potrebno poduzeti u području skrbi za starije.

Tema prve konferencije u Päijät-Hämeu (Finska) bila je rehabilitacija i održavanje svakodnevne fizičke aktivnosti starijih osoba. Organizirano je okupljanje sudionika radi upoznavanja s projektom i temom konferencije. Prezentacije koje su održane prvi dan bavile su se promicanjem zdravlja i komercijalizacijom fizičkih aktivnosti koje koriste zdravlju, obrazovanjem u području skrbi za starije, i radnim vijekom. Sudionici su radili u malim, tematskim skupinama, gdje su dijelili iskustva iz svojih zemalja. Sudionici su također posjetili dom za starije Hollola Onnenkoto, nakon čega su prisustvovali na prezentaciji o lokalnim praksama. Prilikom posjeta Sveučilištu primjenjenih znanosti u Lahtiju, organizirane su rasprave u malim skupinama, u kojima se razgovaralo o praksama iz zemalja sudionica vezano uz sljedeća pitanja: testiranje funkcionalnih sposobnosti i značenje tog testiranja za održavanje svakodnevne fizičke aktivnosti, kao i procjena funkcionalnih sposobnosti; testiranje, vođenje aktivnosti i follow-up na temelju programa „Dobro starenje u regiji Lahti“: desetogodišnje istraživanje i intervencija u svrhu promicanja funkcionalne sposobnosti kod starijih. U organizaciji i provedbi aktivnosti aktivno je sudjelovalo oko 50 studenata Fakulteta socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Sveučilišta u Lahtiju. Drugi dan konferencije organiziran je posjet seoskoj školi Lusi i zajednici Jyränkölä. U seoskoj školi Lusi organiziran je „Kyllikki“ dan u kojem svaki tjedan sudjeluju stariji građani i školska djeca. U malim skupinama raspravljalo se o tome kako se starije građane i mlade ljude potiče na međusobne susrete i kako se održava svakodnevna fizička aktivnost. U zajednici Jyränkölä organizirana je interaktivna panel rasprava s kandidatima za Europski parlament i lokalnim i regionalnim političarima, te su održani govori na temu starijih građana u EU i trenutne situacije u programu Europa za građane. Na raspravi su sudjelovali predstavnici svih glavnih finskih političkih stranaka (Koalicijska stranka, Stranka Finaca, Socijal-demokrati) i stručnjaci koji su provodili tematska istraživanja. Rasprava je bila otvorena za javnost, a na njoj su sudjelovali lokalni stariji građani. Drugi dan je završio s raspravama u malim skupinama o budućnim aktivnostima projekta. Treći dan, Ured za rehabilitaciju Grada Lahtija predstavio je Kliniku Chaos Falls, koja za cilj ima sprječavanje padova i ozlijeda starijih osoba koje žive kod kuće. Sudionici su posjetili Stambenu zajednicu Lehtioja, gdje su se podijelili u skupine na kojima su im objašnjene kulturološke aktivnosti razvijene za starije građane. Na Sveučilištu u Lahtiju održane su rasprave u malim skupinama na temu sprječavanja padova i identifikacije pacijenata koji boluju od osteoporoze, te se govorilo o primjerima dobre prakse. Također se u malim skupinama raspravljalo o rezultatima i praksama prethodnih dana, te o prepoznavanju potrebe za intenzivnijom suradnjom i primjenom prepoznatih dobrih praksi kod kuće.

Druga konferencija u Talsiju (Latvija): sudionici su se okupili u Ķēniņkalnsu, gdje su upoznati s temama konferencije. Prvi dan su predstavljene socijalne službe i demografski podatci vezano uz okrug Talsi. Sudionici su posjetili Dnevni centar u Talsiju, Dom za starije u Laucieneu, Centar za djecu i mlade u Talsiju, i Rekreacijski centar u Talsiju. Raspravljalo se o izazovima i tendencijama vezano uz društvo koje stari (zapošljavanje, društvene aktivnosti/kontakti, obrazovanje, zdravlje, prihodi, obiteljski odnosi i interakcija između generacija); inicijativama za promicanje uspješnog starenja na vladinoj, općinskoj i organizacijskoj razini. U tim raspravama sudionici su opet podjeljeni u šest mješovitih međunarodnih skupina, u kojima su surađivali ljudi iz različitih regija. Sudionici su drugi dan posjetili Socijalni centar Stūrīši (latvijski Crveni križ). Lokalni i državni predstavnici iz Ministarstva socijalne skrbi i latvijskog Parlamenta održali su govore. Teme su bile Aktivno starenje u Latviji, kao i društvo koje stari; i dobra praksa i volontiranje seniora kao učinkovit instrument za interakciju između generacija i promicanje socijalne integracije. U Administrativnom centru u Talsiju sudionici konferencije uključili su se u otvorenu interaktivnu panel raspravu sa starijim građanima, lokalnim studentima i političarima. Na raspravi su, između ostalih, sudjelovali lokalni političari, akademici sa Sveučilišta, kao i stručnjaci iz lokalnog Centra za djecu i mlade. Sudionici su zadnji dan konferencije proveli u parku Laumu Dabas. U malim skupinama se raspravljalo o zaključcima i zajedničkim lekcijama naučenim za vrijeme konferencije, te o mogućim budućim projektnim aktivnostima.

Treća konferencija održana je u Šleskoj (Poljska): Organizirano je upoznavanje za sudionike konferencije. Prvi dan održana je prezentacija i rasprava o programu konferencije, te je organiziran službeni doček za sudionike. Predstavljene su socijalne službe i demografski podatci vezano uz šlesku regiju. Sudionici su posjetili Dom za starije koji boluju od demencije. Održana je prezentacija o inovacijama u skrbi koja se korisnicima pruža u toj privatnoj ustanovi. U Dnevnom domu za starije u Dąbrowoj Górniczi korisnici doma pripremili su kazališnu predstavu. Na Sveučilištu za treću dob u Dąbrowoj Górniczi održano je nekoliko prezentacija o tematskim sveučilišnim aktivnostima i o najzanimljivijim inicijativama za starije osobe iz Šleske. Drugi dan konferencije sudionici su posjetili dom za starije u Gorzyci. Akademski djelatnici na šleskom Sveučilištu Cieszyn pripremili su prezentacije. Akademski djelatnici i gosti, uključujući sudionike iz lokalne vlade i trećeg sektora, te studente, organizirali su interaktivnu panel raspravu o sprječavanju depresije i usamljenosti među starijim osobama. U Dnevnom centru za osobe s mentalnim oboljenjima u Cieszynu organiziran je posjet posebnom odjelu, a na kraju su lokalni stariji i mladi stanovnici pripremili zajedničku predstavu. Treći dan su se u Šleskom Parku održale finalne prezentacije i rasprave. Program je uključio prezentaciju o „Kongresu starijih građana – SENIOR WIGOR“ i sažetak konferencije, kao i raspravu o mogućnostima daljnje suradnje u novoj europskoj financijskoj perspektivi za razdoblje 2014.-2020.

 

Komunikacijski alati

Iz projekta su proizašla četiri (4) komunikacijska alata:

(1)    publikacija u elektroničkom PDF formatu pod nazivom „Europske priče o starenju: učimo jedni od drugih“ http://ipahew.net/useful-links-and-publications/ ili https://ecnii.files.wordpress.com/2016/02/europe_for_citizens_publication_nettiin-final160216pdf.pdf

(2)    web stranica „Međuregionalna platforma za starenje, zdravlje i dobrobit“ http://ipahew.net/

(3)    Facebook profil i zatvorena grupa https://www.facebook.com/Interregional-platform-for-Ageing-Health-and-Wellbeing-935227496521433/

(4)    USB (500 komada) s publikacijom i imenom i adresom web stranice projekta, uključujući i logo programa Europa za građane. http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2016/04/Data-stick_Europe-for-Citizens.jpg